Obchodné podmienky

Informace +421 902 749 763

Všeobecné obchodní podmínky

1. Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami se uzavírá smlouva o spolupráci mezi společností NajReklama s.r.o., sídlem Húskova 31, 040 23 Košice, IČO: 45 289 298, DIČ: 202 295 72 11, IČ DPH: SK 202 295 72 11 dále pouze Provozovatel, a uživatelem, jenž vyplnil tento registrační formulář, dále pouze Odběratel.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Odběratel bude o této změně informován prostřednictvím emailu. Nové Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na webové stránce Provozovatele.

3. Vysvětlení základních pojmů:

3.1 Tyto Obchodní podmínky se týkají produktu s názvem DropNET, jenž funguje následovně:
Dodavatel po registraci přidá do systému internetový obchod, přičemž co nejdetailněji vyplní popis svého eshopu.
• Po přidání eshopu Provozovatel nejpozději do 5 pracovních dnů rozhodne o schválení nebo neschválení eshopu.
• Pro korektní importování produktů je potřeba dodržet stanovený format XML feedu. Provozovatel dodá implementační příručku s popisem struktury XML feedu před podpisem smlouvy.
• O nových objednávkách bude Dodavatel informován prostřednictvím klientské zóny a take prostřednictvím emailových notifikací.
• Nové objednávky Dodavatel uvidí v klientksé zóně označeny jako “nová”.
• Po vyřízení objednávky musí Dodavatel aktualizovat stav objednávky na “schválená”.
• Dodavatel přijímá faktury od Odběratele a Provozovatele výhradně prostřednictvím klientské zóny.

3.2 Pokud se ve smlouvě vyskytne pojem systém, jedná se o DropNET, zároveň se však jedná o klientskou zónu, jež se nachází na url adrese klienti.DropNET.sk.

3.3 Pojem eshop má stejný význam jako internetový obchod.

3.4 Systém DropNET funguje následujícími třemi způsoby:

• Přeposílání objednávek:
1. Odběratel si prostřednictvím DropNETu vybere Dodavatele.
2. Odběratel si poté importuje zboží Dodavatele do svého eshopu.
3. Zákazník Odběratele si u Odběratele objedná zboží a zaplatí Dodavateli.
4. Odběratel tuto objednávku prostřednictvím systému DropNET přepošle Dodavateli s kompletnými údaji o zákazníkovi.
5. Dodavatel zboží zabalí a pošle zákazníkovi. Na balíku bude adresa Dodavatele.

Dropshipping:
1. Odběratel si prostřednictvím DropNETu vybere Dodavatele.
2. Odběratel si poté importuje zboží Dodavatele do svého eshopu.
3. Zákazník Odběratele si u Odběratele objedná zboží a zaplatí Odběrateli.
4. Odběratel si u Dodavatele objedná zboží (většinou za výhodnější velkoobchodní cenu).
5. Objednávka se realizuje prostřednictvím systému DropNET, Odběratel zašle údaje o objednávce Dodavateli.
6. Odběratel zaplatí za zboží Dodavateli.
7. Dodavatel pošle zboží zákazníkovi Odběratele.
8. Dodavatel zásilku odešle ve jménu Odběratele, pokud Odběratel nahrá k objednávce I fakturu a dodací list, Dodavatel tyto doklady vytiskne a přiloží k zásilce.
9. Dodavatel si za dropshipping muže účtovat administrativní poplatek. Odběratele na to musí předem upozornit.

• Standartní (velkoobchodní) prodej:
1. Odběratel si prostřednictvím DropNETu vybere Dodavatele.
2. Odběratel si poté importuje zboží Dodavatele do svého eshopu.
3. Zákazník Odběratele si u Odběratele objedná zboží a zaplatí Odběrateli.
4. Odběratel si u Dodavatele objedná zboží (většinou za výhodnější velkoobchodní cenu).
5. Objednávka se realizuje prostřednictvím systému DropNET, Odběratel zašle údaje o objednávce Odběrateli, ale bez údajů o zákazníkovi.
6. Odběratel zaplatí za zboží Dodavateli.
7. Dodavatel pošle zboží Odběrateli.
8. Odběratel pošle zboží zákazníkovi.

4. Práva a povinnosti Provozovatele

4.1. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat o přidání nebo nepřidání eshopu do systému DropNET. Přidání eshopu se realizuje po řádném vyplnění registrace Odběratelem.

4.2. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznamovat Dodavateli prostřednictvím klientské zóny systému a prostřednictvím emailových notifikací informace o nových objednávkách, jež má Dodavatel realizovat s Odběratelem.

4.3. Provozovatel se zavazujevšechny případné spory řešit v první řadě dohodou.

4.4. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit spolupráci s Odběratelem bez uvedení důvodu v případě porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5. Práva a povinnosti Odběratele

5.1. Povinností Odběratele po přidání zboží Dodavatele do svého eshopu u velkoobchodního prodeje je realizovat tuto objednávku výlučně prostřednictvím systému.

5.2. Povinností Odběratele po objednání zboží zákazníkem v jeho eshopu je objednat zboží výlučně u Dodavatele, jehož zboží má importováno prostřednictvím systému.

5.3. Povinností Odběratele u velkoobchodního prodeje je zaplatit za toto zboží Dodavateli ve chvíli dodání Odběrateli, pokud zboží nemá žádné vady.

5.4. V případě zjištění vady zboží je povinností Odběratele zboží bez zbytečného odkladu vrátit a vyžádat si od Dodavatele zboží bez vady.

5.5. Pokud zboží objednané od Dodavatele žádné vady nemá, je povinností Odběratele zboží zabalit a poslat zákazníkovi.

5.6. V případě prokázaného porušení jakékoliv povinnosti Odběratelem si Provozovatel vyhrazuje právo uložení sankce ve formě pokuty ve výši 100 €.

5.7. Odběratel má právo požádat o vymazání ze systému, v této žádosti je povinen uvést důvod této žádosti.

5.8. Odběratel se zavazuje, že po ukončení spolupráce s Provozovatelem nebude po dobu 6 měsíců obchodovat s Dodavatelem, s nímž přišel do obchodního styku prostřednictvím systému. V případě porušení tohoto ustanovení obchodních podmínek má Provozovatel právo uložit pokutu ve výši 200 €.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Odběratel svým souhlasem bere na vědomí ustanovení Zákona číslo 101/2000 o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k zákazníkům, s nimiž přijde po dobu obchodování prostřednictvím systému do obchodního styku. Uživatel svým souhlasem současně bere na vědomí, že jakékoliv zneužití osobních údajů je trestné.

6.2. Vztah mezi Provozovatelem a Dodavatelem bude vymezen na základě samostatné Smlouvy o poskytnutí služeb a zprostředkování. Provozovatel dodá tuto smlouvu Dodavateli při registraci do systému.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnsti dnem 4.9.2014.